Valittu määrä ylitti varastosaldon

Ladataan...

Rekisteriseloste

Pipelife Finland Oy:ssä on laadittu henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste, jossa kuvataan rekisterin käyttötarkoitus, tietosisältö ja tietolähteet sekä tietojen luovutuksen ja rekisterin suojauksen periaatteet. Rekisteriselosteessa on kerrottu myös rekisteröidyn oikeudet ja kuvailtu sivuston tekijänoikeudet.

Rekisterinpitäjä

 • Pipelife Finland Oy (jäljempänä "Pipelife")
 • Y-tunnus: 0666294-5
 • Kiviharjunlenkki 1C 90220 Oulu


Rekisterin nimi

 • Pipelife Ympäristö – Pipelife Finland Oy:n tuotteiden ja palveluiden asiakasrekisteri


Rekisterin pitämisen peruste

 • Asiakassuhde, rekrytoiminen tai muu asiallinen yhteys.


Rekisterin käyttötarkoitus

 • Henkilötietoja voidaan käyttää rekisteröidyn ja Pipelifen välisen suhteen hoitamiseen, hallinnointiin ja kehittämiseen sekä rekisteröidyn ja Pipelifen välisten sopimusten ja muiden vastaavien velvoitteiden täyttämiseen tai asiakkaan pyyntöihin ja kysymyksiin vastaamiseen sekä asiakastyytyväisyyden selvittämiseen.

 • Henkilötietoja voidaan käyttää asiakkaan tunnistamiseen, asiakaspalvelun tarjoamiseen sekä tuotteiden ja palveluiden toteuttamiseen ja kehittämiseen, tuotteiden ja palveluiden ylläpitoon, tuotteiden ja palveluiden ja niiden käyttäjien tietoturvasta huolehtimiseen sekä tuotteiden ja palveluiden käyttökokemuksen parantamiseen.

 • Henkilötietoja voidaan käyttää lain sallimissa rajoissa Pipelifen ja sen yhteistyökumppaneiden tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, suoramarkkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä asiakasviestintään.

 

Rekisterin sisältämät tiedot

Edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi Pipelife kerää mm. seuraaviin ryhmiin kuuluvia henkilötietoja:

 • Internetsivuston selaamisen yhteydessä palvelimien tallentamat tiedot (esimerkiksi IP-osoitteet ja muut vastaavat tekniset tiedot) ja muut tuotteiden ja palveluiden käyttämisen yhteydessä mahdollisesti syntyvät ja kerättävät tekniset ja muut vastaavat tiedot. Pipelife käyttää internetsivustoillaan evästeitä ("cookie").

 • Asiakkaan itsensä toimittamat tiedot (esim. asiakkaan nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut yhteystiedot; demografiatiedot esim. ikä, sukupuoli, kieli, asuinaluetta kuvaavat tiedot; asiakkaan mieltymyksiä ja toivomuksia kuvaavat tiedot; asiakkaan suostumuksia ja muita lupia kuvaavat tiedot).

 • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot (esim. asiakkaan tilaamat ja/tai käyttämät tuotteet ja palvelut, sopimukset, yhteydenotot, asiakasvalitukset, takuu- ja muita palveluita kuvaavat tiedot).

 • Laskutuksen kannalta tarpeelliset tiedot (esim. luottokorttien käyttöön liittyvät tiedot, henkilötunnus ja muuta laskutukseen ja asiakkaiden tunnistamiseen liittyvät tiedot).

 

Säännönmukaiset tietolähteet

 • Henkilötietoja kerätään asiakkaan rekisteröityessä Pipelifen tuotteiden tai palveluiden käyttäjäksi, henkilöiden rekrytoinnin, tuotteiden ja palveluiden myynnin tai niiden käytön yhteydessä sekä Pipelifen tuotteiden ja palveluiden promootioiden ja muiden myyntikampanjoiden yhteydessä.

Tietojen luovutus

 • Pipelife ei luovuta henkilötietoja ilman rekisteröidyn lupaa muutoin kuin lain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Pipelife ei luovuta tytäryhtiöitään lukuunottamatta henkilötietoja muille yrityksille niiden suoramarkkinointitarkoituksia varten.

 • Pipelife voi luovuttaa henkilötietoja toiselle samaan konserniin kuuluvalle yhtiölle rekisterin käyttötarkoituksen edellyttämässä laajuudessa. Pipelife voi myös luovuttaa henkilötietoja käyttämilleen alihankkijoille ja muille kolmansille osapuolille, joita Pipelife käyttää rekisterin käyttötarkoituksen mukaisten tehtävien suorittamiseen.

 • Edellä mainitut tietojen luovutukset voivat sisältää henkilötietojen luovutuksia Euroopan talousalueen ulkopuolelle sellaisiin maihiin, joiden henkilötietojen käsittelyä koskeva lainsäädäntö poikkeaa Suomen lain vaatimuksista, esimerkiksi Amerikan Yhdysvaltoihin. Pipelife huolehtii tällöinkin henkilötietojen suojan riittävästä tasosta mm. sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla siten, että henkilötietojen käsittely tapahtuu tämän rekisteriselosteen mukaisesti.

 • Henkilötietoja voidaan luovuttaa lakiin perustuvien vaatimusten mukaisesti, esimerkiksi Suomessa tai muissa maissa, joissa henkilötietoja käsitellään, toimivien viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä tavalla.

 

Rekisterin suojaus

 • Pipelife käyttää tarkoituksenmukaisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan ottaen huomioon muun muassa tietojen luonteen, tekniset mahdollisuudet tietojen suojaamiseen, tietoihin kohdistuvan uhkan vakavuuden sekä tietojen suojaamisen aiheuttamat kustannukset.

 • Tällaiset keinot sisältävät mm. turvallisten laitetilojen käytön, asianmukaisen kulunvalvonnan, hallitun käyttöoikeuksien myöntämisen ja niiden käytön valvonnan, henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistuksen, alihankkijoiden huolellisen valinnan sekä sopimuksellisten ja muiden keinojen käytön henkilötietojen käsittelyyn osallistuvien kolmansien osapuolten käytön yhteydessä.

 • Käytämme SSL- tai muita vastaavia standardien mukaisia tekniikoita suojataksemme elektronisten liiketapahtumien luottamuksellisuuden.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 • Rekisteröidyllä on lain sallimissa puitteissa oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Rekisteröidyllä on oikeus lain sallimissa puitteissa vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

 • Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseksi rekisteröidyn tulee lähettää asiaa koskeva pyyntö kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen:

Pipelife Finland Oy
Tietoturva
Kiviharjunlenkki 1C
90220 Oulu

 • Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää osoitteessa Kiviharjunlenkki 1C 90220 Oulu. Edellä mainittuja sekä Pipelifen puhdastulevaisuus.fi internetsivustoilla mainittuja yhteystietoja voi käyttää myös muita Pipelife yksityisyydensuojakäytäntöjä koskevien tiedustelujen tekemiseen.

 

Muutokset rekisteriselosteeseen

 • Pipelife voi milloin tahansa muuttaa tämän rekisteriselosteen sisältöä.

 • Mikäli tämän rekisteriselosteen sisältöä olennaisesti huononnetaan rekisteröidyn kannalta, Pipelife ilmoittaa tällaisesta muutoksesta esimerkiksi internetsivuillaan 30 päivän ajan.

 

Suostumus

 • Käyttämällä verkkopalveluamme hyväksyt tämän Pipelife Finland Oy:n asiakkaille laaditun tiedotteen tietosuojasta. Pidätämme oikeuden milloin tahansa muuttaa, lisätä tai poistaa osia tästä tiedotteesta. Kun käytät verkkopalveluamme, samalla hyväksyt myös tässä tiedotteessa mahdolliset, siihen mennessä julkaistut muutokset.

 

Tekijänoikeuksista

 • Tällä verkkosivustolla on materiaalia, kuten tekstiä, valokuvia, järjestelmäkuvauksia ja tuotemerkkejä, muita kuvia, animaatioita sekä ääniä, jotka ovat tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa. Kaikki tätä materiaalia koskevat tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet omistaa Pipelife Finland Oy (Suomessa rekisteröity osakeyhtiö), tai kyseisten oikeuksien omistajalta/omistajilta on saatu lupa käyttää materiaalia tällä sivustolla.